స్వప్నముఖి

11/01/2011 10:54

-హేమలత పుట్ల 

ఒత్తిగిలి హత్తుకోవటానికి


మరో రెండు చేతులుంటే

ఎంత బాగుణ్ణు

ఒక రెంటితో నిన్నూ.....

మరో రెంటితో మరో నిన్నూ.....

కనీసం

నాకు రెండు ముఖాలైనా లేవు

ఒకటి 'నీ' వెంపు కీ

మరొకటి

'మరో నీ' మెడ వంపు కీ .....

నా 'మానస' మహతి పై

నీ ప్రేమ తంత్రుల నాదం

నీ 'మనోజ్ఞ ' మధూలికల పరిమళాలు

నా తలపుల వాకిట్లో ......

వినటానికి రెండు చెవులేనా?

ఏరుకోవటానికి రెండు చేతులేనా?

అవయవాలకీ 'ధాత' కరువు

ఒక నీకూ

మరో నీకూ

ఇంకా తెలీదు

ఒకప్పుడు

మా అమ్మ కూడా ఇంతే

పది చేతుల కోసం

పంచముఖి యై
 
కలలు కంటూ వుండేది !