లలిత

23/01/2011 03:38

రాజమండ్రి నుండి  వెబ్ పత్రిక రావటం ఆనందంగా వుంది.
అది మహిళా పత్రిక కావటం మరింత సంతోషాన్నిస్తుంది.
స్త్రీ ల ఆశలకు, ఆకాంక్షలకు    వారి లోని సృజనాత్మకతకు ఈ  పత్రిక వేదిక కావాలని  కోరుకుంటున్నాను