డా. దార్ల వెంకటేశ్వరరావు

24/01/2011 14:42

ఆహ్వానం ..అభినందనలు
కవయిత్రి, పరిశోధకురాలు పుట్ల హేమలత గార్కి
నమస్కారాలు.
తెలుగు అంతర్జాలంలో వస్తున్న తెలుగు సాహిత్యం పై పరిశోథన చేస్తున్న మీరు, అంతర్జాలంలో తెలుగులో రావలసినవేమిటో

ఇప్పటికే చాలా గుర్తించి ఉంటారనుకుంటున్నాను.

అందుకే వెంటనే ఇలా ఒక పత్రిక ప్రారంభించడం చాలా బాగుంది. మీకు నా అభినందనలు.