అవీ.. ఇవీ

వివిధ సైన్యాలలో స్త్రీలు !

12/01/2011 11:35
 నా మిత్రులు నాకు పంపిన ఈ పై చిత్రాలను మీతో పంచుకుందాం అనిపించింది ! వనితలు అన్ని రంగాలలోనూ ముందుకు వెళ్తున్నారు కానీ యుద్దరంగానికి దూరంగా ఉంటున్నారు అనే వాదానికి అలాంటిదేమీ లేదని చెప్పే జవాబే ఈ చిత్రాలు ! ధీరత్వానికి స్త్రీ పురుష భేదాలు లేవు కదూ ?.... -లక్ష్మి నిమ్మగడ్డ...

మీ స్పందన

No comments found.

New comment