’’విహంగ” తొలి తెలుగు మహిళా వెబ్ పత్రిక

  ఇది స్త్రీవాద పత్రిక . దీని ఉద్దేశం ఏమిటి?అనే సందేహం  పాఠకులకు రావటం లో ఆశ్చర్యం లేదు

.

 అంతర్జాలం లోమహిళల కోసం ఒక్క  వెబ్ పత్రిక కూడా లేకపోవడమే ఈ ప్రయత్నానికి కారణం.

ఉన్న ఒకటి , అరా పత్రికలు కూడా ప్రింట్ మీడియా  నుంచి  వెబ్ కి తరలించబడ్డవే.అయినా స్త్రీవాద సాహిత్య పరిమాణం  కొరతగానే

ఉన్నందు వల్ల   ఇంకా విరివిగా స్త్రీవాదసాహిత్యం,స్త్రీ వాద  పత్రికలు అంతర్జాలంలో కాలు మోపాలని  మా ప్రగాఢ వాంఛ.

మా ప్రయత్నంగా ... పలు సాహిత్య కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ వస్తున్న...

 'మనోజ్ఞ  సాంస్కృతిక సాహిత్య అకాడమీ' సంస్థ ఆధ్వర్యం లో తెలుగు మహిళల భావోద్వేగాలకు  వేదిక గా 'విహంగ' ని

తొలి తెలుగు వెబ్ పత్రికగా  11-1-11(2011)న  అంతర్జాలపు  వినువీధుల్లో సగర్వంగా ఎగరేస్తున్నాం.

  'విహంగ' వ్యక్తి స్వేచ్ఛను , అక్షర స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తుంది.

విశాల భావాల పట్ల ఆదరణ చూపుతుంది.వైజ్ఞానిక ,మనోవికాసానికి స్వాగతం పలుకుతుంది.

కళాత్మకమైన, భావనాత్మకమైన సంవేదనల్ని తమ సంఘర్షణల్ని అక్షర రూపం లో ప్రకటించే సృజనకారులని ఆహ్వానిస్తుంది.

అరమరికలు లేని స్నేహ హస్తాన్ని అందిస్తుంది.