సంపాదకురాలు : పుట్ల హేమలత

సహ  సంపాదకులు  :
 
కాత్యాయనీ విద్మహే

షాజహానా 

కె. ఎన్ .మల్లీశ్వరి

సామాన్య